Poštovné zdarma na Slovensku od 35€ pri online platbe.. Pri nákupe nad 25€ darček.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

PREDÁVAJÚCI:
Mystic & Beauty, s.r.o.
Jelenecká 26/264
951 01 Štitáre

IČO: 46 799 001
DIČ: 2023576313

Spoločnosť nie je platcom DPH
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo 3288/N

 

KUPUJÚCI:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Mystic & Beauty, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Čl. I  Všeobecné ustanovenia

1) Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním záväznej elektronickej objednávky, telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a reklamačnými  podmienkami uvedenými na stránke elektronického / internetového / obchodu M&B cosmetics, spoločnosti Mystic & Beauty, s.r.o. (ďalej len „kúpna zmluva”).

2) Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok. Spoločnosť Mystic & Beauty,s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená jej umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Čl. II  Objednávanie tovaru – uzatváranie kúpnej zmluvy

1) Tovar sú oprávnení objednávať len plnoleté osoby, to znamená osoby  staršie ako 18 rokov. Kúpna zmluva sa uzatvára a  nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky.

2) Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.  Po potvrdení objednávky už nie je možné v objednávkovom formulári robiť zmeny.

3) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku, alebo jej časť v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, napr. tovar nie je skladom. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, ak s tým kupujúci súhlasí, alebo ponúkne iné riešenie, V prípade nedostupnosti tovaru bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom, alebo telefonicky.

4) K uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde ak sa týka tovaru, ktorý nebude dodaný z dôvodu nedostupnosti na sklade. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, nesprávne uvedené kontaktné údaje, neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, neprevzatá zásielka. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť akúkoľvek prijatú objednávku od kupujúceho, ak bude v rozpore s týmito obchodnými podmienkami či platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

Čl. III Práva a povinnosti predávajúceho

1) Predávajúci sa zaručuje dodať tovar na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu a to v dohodnutom množstve a kvalite.

2) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom.

3) Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Čl IV. Práva a povinnosti kupujúceho

1) Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a na miesto uvedené v záväznej objednávke.

2) Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať NEPORUŠENOSŤ zásielky, a zjavné poškodenie zásielky reklamovať ihneď u prepravnej spoločnosti formou reklamácie. 

3) Za tovar zodpovedá predávajúci až do jeho prevzatia kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento  potvrdí prevzatie tovaru.

  

Čl. V Ceny

1) Predávajúci nie je platcom DPH. Ceny za tovar sú konečné a platné podľa aktuálneho cenníka a cien na webovej stránke spoločnosti predávajúceho v dobe objednania tovaru, s výnimkou chybne uvedených cien.

 

 Čl. VI  Platby a dodanie tovaru

A/ Slovenská republika

1)  Kupujúci platí za tovar formou dobierky alebo online platbou. Platba je možná iba v EUR.

2)  Dodacia lehota na tovar v ponuke je od 2  do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní. Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok v objednávkovom formulári. Osobný odber je možný len po telefonickej dohode u našich zmluvných partnerov, alebo na výdajnom mieste e-shopu a to na adrese: OC Centro Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra – predajňa M&B cosmetics.

3) Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

4)  Minimálna hodnota objednávky, pre BEZPLATNÉ DORUČENIE PO ODPOČÍTANÍ ZLIAV formou Slovenská pošta  je 35,00 € a to len pri online platbe CARD PAY alebo TATRAPAY. Pri spôsobe platby dobierkou sa účtuje poplatok 1,35 €.

Minimálna hodnota objednávky pre BEZPLATNÉ DORUČENIE PO ODPOČÍTANÍ ZLIAV pri forme Slovenská pošta - Expres Kuriér  je 75 € a to len pri online platbe CARD PAY alebo TATRAPAY. Pri spôsobe platby dobierkou sa účtuje poplatok 1,35 €.

5)  Ak je celková hodnota objednávky nižšia ako 35 €, spoločnosť účtuje balné a prepravné- poštovné vo výške 3,00. Zvlášť sa účtuje poplatok za dobierku a to vo výške 1,35 €.

 Pri platbe formou Online platba CardPay a  Online platba TatraPay sa neúčtuje žiadny poplatok.

4)   Ak je celková hodnota objednávky nižšia ako 75 € za služby Expres kuriérom sa účtuje poplatok vo výške 6,00 €. Zvlášť sa účtuje poplatok za dobierku a to vo výške 1,35 €.

 

B/ Zahraničie

1) Spoločnosť Mystic & Beauty, s.r.o. doručuje tovar aj do Českej republiky, Veľkej Británie a štátov Európskej únie formou listovej zásielky alebo balíka na adresu zákazníka. Pri odoslaní  zásielky do zahraničia sa účtuje poplatok vo výške 15 € a kupujúci platí za tovar len formou - Online platba CardPay.

2)  Dodacia lehota do zahraničia závisí od prepravných spoločností, zvyčajne však nie je dlhšia ako 18 dní. 

 

Čl. VII  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe  písomného oznámenia /viď nižšie /, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie musí byť doručené predávajúcemu najneskôr posledný deň tejto 14 dňovej lehoty. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: info@mysticandbeauty.sk. alebo poštou na adresu: Mystic & Beauty,s.r.o., 951 02 Štitáre, Jelenecká 26/264. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia predávajúcemu.

2) Tovar je možné vrátiť na adresu predávajúceho: Mystic & Beauty, s.r.o., Jelenecká 26/264, 951 01 Štitáre. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru / balné, prepravné – poštovné / znáša kupujúci.

 

3) Vrátený tovar musí byť v pôvodnom balení, a pri kozmetickom tovare NEROZBALENÝ, NEPOUŽITÝ, NEPOŠKODENÝ a KOMPLETNÝ  - z hygienických dôvodov. Tovar je možné vrátiť len s priloženým originálnym dokladom o kúpe, ktorý zákazník obdržal pri prevzatí tovaru alebo elektronicky na e-mailovú adresu. Tovar musí byť správne zabalený na prepravu buď v pôvodnom balení, alebo tak, aby nedošlo ku škode na tovare, za čo zodpovedá kupujúci odstupujúci od zmluvy.

4) Ak príde k poškodeniu tovaru predávajúci má nárok na zníženie kúpnej ceny, o ktorú predávajúci zníži sumu na vrátenie kupujúcemu, až do jej úplnej výšky /  pri strate, rozbití, pri zjavne použitom tovare a tak vrátenom/. Pri vrátení sa doporučuje tovar poistiť.

5)  Po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zlmuvy / objednávky /, celú prípadne pri čiastočnom poškodení zníženú cenu za tovar, a to spôsobom, ako kupujúci zaplatil, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Čl. VIII Záručná doba

1) Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov, ak nie je na tovare uvedená lehota kratšia / viď. Spotrebujte do, alebo symbol téglika /. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Čl. IX Reklamačný poriadok

1) Kupujúci je povinný  neodkladne ak k vade tovaru dôjde zaslať popis vady na tovare na reklamačnom formulári a daňový doklad, ktorý obdržal pri preberaní tovaru alebo mu bol doručený na e-mailovú adresu, a to   na e-mail: info@mysticandbeauty.sk. Prípadne doklady možno osobne odovzdať na výdajnom mieste eshopu a to na M&B cosmetics, OC Centro Nitra, Akademická 1,949 01 Nitra.

2) Kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená, má právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. 

3) Reklamovať nie je možné použitý tovar so známkami zjavného bežného opotrebenia tovaru spôsobeného užívaním, prípadne  poškodený tovar z dôvodu neopatrného zaobchádzania s ním. Tovar nie je možné reklamovať ak bol poškodený prepravnou spoločnosťou, nakoľko kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať balenie aj tovar či nie je poškodený podľa Čl.IV bod 2).

4) Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný správne zabalený tovar / aby sa predišlo poškodeniu tovaru / zaslať na adresu predávajúceho: Mystic & Beauty, s.r.o., Jelenecká 26/264, 951 01 Štitáre, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli inak.

5) Po obdržaní tovaru zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie elektronicky. Reklamácia bude posúdená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia – prijatia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať  doklad bezodkladne elektronicky, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7) V prípade uznania reklamácie má kupujúci nárok na vrátenie nevyhnutných nákladov spojených s reklamovaním tovaru. Kupujúci má nárok na vrátenie peňazí za reklamovaný tovar rovnakým spôsobom ako za tovar zaplatil, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodnú inak.  

 

8) Alternatívne riešenie sporov :

spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 Dokumenty:

Odstúpenie od zmluvy.pdf 

Odstúpenie od zmluvy.docx

 

Reklamačný poriadok.pdf

Reklamačný poriadok.docx

 

 

V Štitároch 02.01.2021

Platné od: 02.01.2021, verzia: V3.0

Staršie verzie VOP: