Poštovné zdarma na Slovensku od 35€. Pri nákupe nad 25€ darček.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

PREDÁVAJÚCI:
Mystic & Beauty, s.r.o.
Jelenecká 26/264
951 01 Štitáre

IČO: 46 799 001
DIČ: 2023576313

Spoločnosť nie je platcom DPH
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo 3288/N

KUPUJÚCI:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Mystic & Beauty, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Čl. I  Všeobecné ustanovenia

1) Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním záväznej elektronickej objednávky, telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a reklamačnými  podmienkami uvedenými na stránke elektronického obchodu spoločnosti Mystic & Beauty, s.r.o. (ďalej len „kúpna zmluva”).

2) Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok. Spoločnosť Mystic & Beauty,s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená jej umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Čl. II  Objednávanie tovaru – uzatváranie kúpnej zmluvy

1) Tovar sú oprávnení objednávať len plnoleté osoby, to znamená osoby  staršie ako 18 rokov. Kúpna zmluva sa uzatvára a  nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky.

2) Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.  Po potvrdení objednávky už nie je možné v objednávkovom formulári robiť zmeny.

3) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku, alebo jej časť v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, napr. tovar nie je skladom. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, ak s tým kupujúci súhlasí, alebo ponúkne iné riešenie, V prípade nedostupnosti tovaru bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom, alebo telefonicky.

4) K uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde ak sa týka tovaru, ktorý nebude dodaný z dôvodu nedostupnosti na sklade. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, nesprávne uvedené kontaktné údaje, neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, neprevzatá zásielka. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť akúkoľvek prijatú objednávku od kupujúceho, ak bude v rozpore s týmito obchodnými podmienkami či platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5) Minimálna hodnota objednávky, pre BEZPLATNÉ DORUČENIE PO ODPOČÍTANÍ ZLIAV  je 35,00 €, vrátane. Bezplatné doručenie platí len pre doručovanie Slovenskou poštou - formou listovej zásielky. Bezplatné doručovanie neplatí pri službe Expres - kuriér.

 

Čl. III Práva a povinnosti predávajúceho

1) Predávajúci sa zaručuje dodať tovar na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu a to v dohodnutom množstve a kvalite.

2) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom.

3) Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Čl IV. Práva a povinnosti kupujúceho

1) Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a na miesto uvedené v záväznej objednávke.

2) Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať NEPORUŠENOSŤ zásielky.  

3) Za tovar zodpovedá predávajúci až do jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.


  

Čl. V. Ceny

1) Predávajúci nie je platcom DPH. Ceny za tovar sú konečné a platné podľa aktuálneho cenníka a cien na webovej stránke spoločnosti predávajúceho v dobe objednania tovaru, s výnimkou chybne uvedených cien.

 

Čl. VI  Platby a dodanie tovaru

1) Kupujúci platí za tovar formou dobierky. Platba je možná iba v EUR. Dodacia lehota na tovar v ponuke je od 2  do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní. 
Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok v objednávkovom formulári. Osobný odber je možný len po telefonickej dohode u našich zmluvných partnerov - kozmetické salóny.

2) Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

3)  Minimálna hodnota objednávky, pre BEZPLATNÉ DORUČENIE PO ODPOČÍTANÍ ZLIAV  je 35-€.  Ak je celková hodnota objednávky nižšia ako  35 €, spoločnosť účtuje balné a prepravné / poštovné / 3,95 €, alebo za služby expres kuriér 6,95 €, podľa výberu zákazníka . Spoločnosť Mystic & Beauty, s.r.o. doručuje tovar aj do Českej republiky.  Pri odoslaní  zásielky do ČR sa účtuje poplatok 6 €, alebo 9€ pri službe expres kuriér podľa výberu zákazníka. Objednávky spoločnosť zasiela na dobierku. 

4) Objednávky sa  doručujú ako listová zásielka na adresu Slovenskou poštou a.s., alebo expres kuriérom Slovenskej pošty a.s. na adresu, a to podľa výberu zákazníkom pri objednávaní tovaru. Úložná doba pre zásielku je maximálne 18 dni na príslušnej pošte, počas ktorých si zákazník môže balík prevziať.

 

Čl. VII  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe  písomného oznámenia, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie musí byť doručené predávajúcemu najneskôr posledný deň tejto 14 dňovej lehoty. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: info@mysticandbeauty.sk. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia predávajúcemu.

2) Tovar je možné vrátiť na adresu predávajúceho: Mystic & Beauty, s.r.o., Jelenecká 26/264, 951 01 Štitáre. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru / balné, prepravné – poštovné / znáša kupujúci.

3) Vrátený tovar musí byť v pôvodnom balení, NEROZBALENÝ, NEPOUŽITÝ, NEPOŠKODENÝ a KOMPLETNÝ  - z hygienických dôvodov. Tovar je možné vrátiť len s priloženým originálnym dokladom o kúpe, ktorý zákazník obdržal pri prevzatí tovaru. Tovar musí byť správne zabalený na prepravu buď v pôvodnom balení, alebo tak, aby nedošlo ku škode na tovare, za čo zodpovedá kupujúci odstupujúci od zmluvy.

4) Ak príde k poškodeniu tovaru predávajúci má nárok na zníženie kúpnej ceny, o ktorú predávajúci zníži sumu na vrátenie kupujúcemu, až do jej úplnej výšky /  pri strate, rozbití, pri zjavne použitom tovare a tak vrátenom/. Pri vrátení sa doporučuje tovar poistiť.

5)  Po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zlmuvy / objednávky /, celú prípadne pri čiastočnom poškodení zníženú cenu za tovar, a to spôsobom, ako kupujúci zaplatil, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Čl. VIII Záručná doba

1) Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov, ak nie je na tovare uvedená lehota kratšia / viď. Spotrebujte do, alebo symbol téglika /. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Čl. IX Reklamačný poriadok

1) Kupujúci je povinný neodkladne najneskôr do 24 hodín zaslať popis vady na tovare s fotografiou a daňový doklad, ktorý obdržal pri preberaní tovaru na e-mail: info@mysticandbeauty.sk. 

2) Kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená, má právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. 

3) Reklamovať nie je možné použitý tovar so známkami zjavného bežného opotrebenia tovaru spôsobeného užívaním, prípadne na poškodený tovar z dôvodu neopatrného zaobchádzania s ním. Tovar nie je možné reklamovať po 24 hodinách, nakoľko kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať balenie aj tovar či nie je poškodený podľa Čl.IV bod 2).

4) Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný správne zabalený tovar / aby sa predišlo poškodeniu tovaru / zaslať na adresu predávajúceho: Mystic & Beauty, s.r.o., Jelenecká 26/264, 951 01 Štitáre, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli inak.

5) Po obdržaní tovaru zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. Reklamácia bude posúdená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia – prijatia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7) V prípade uznania reklamácie má kupujúci nárok na vrátenie nevyhnutných nákladov spojených s reklamovaním tovaru. Kupujúci má nárok na vrátenie peňazí za reklamovaný tovar rovnakým spôsobom ako za tovar zaplatil, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodnú inak.  

8) Alternatívne riešenie sporov :

spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

V Štitároch 27.9.2018

Platné od: 27.09.2018, verzia: v2.6

Staršie verzie VOP: