Poštovné zdarma na Slovensku od 40€ pri online platbe.. Pri nákupe nad 25€ darček.

Odstúpenie od zmluvy

Čl. VII  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe  písomného oznámenia /viď nižšie /, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie musí byť doručené predávajúcemu najneskôr posledný deň tejto 14 dňovej lehoty. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: info@mysticandbeauty.sk. alebo poštou na adresu: Mystic & Beauty,s.r.o., 951 02 Štitáre, Jelenecká 26/264. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia predávajúcemu.

2) Tovar je možné vrátiť na adresu predávajúceho: Mystic & Beauty, s.r.o., Jelenecká 26/264, 951 01 Štitáre. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru / balné, prepravné – poštovné / znáša kupujúci.

 

3) Vrátený tovar musí byť v pôvodnom balení, a pri kozmetickom tovare NEROZBALENÝ, NEPOUŽITÝ, NEPOŠKODENÝ a KOMPLETNÝ  - z hygienických dôvodov. Tovar je možné vrátiť len s priloženým originálnym dokladom o kúpe, ktorý zákazník obdržal pri prevzatí tovaru alebo elektronicky na e-mailovú adresu. Tovar musí byť správne zabalený na prepravu buď v pôvodnom balení, alebo tak, aby nedošlo ku škode na tovare, za čo zodpovedá kupujúci odstupujúci od zmluvy.

4) Ak príde k poškodeniu tovaru predávajúci má nárok na zníženie kúpnej ceny, o ktorú predávajúci zníži sumu na vrátenie kupujúcemu, až do jej úplnej výšky /  pri strate, rozbití, pri zjavne použitom tovare a tak vrátenom/. Pri vrátení sa doporučuje tovar poistiť.

5)  Po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zlmuvy / objednávky /, celú prípadne pri čiastočnom poškodení zníženú cenu za tovar, a to spôsobom, ako kupujúci zaplatil, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Odstúpenie od zmluvy.pdf

Odstúpenie od zmluvy.docx

 

Platné od: 18.01.2021, verzia: v1.0