Poštovné zdarma na Slovensku od 35€ pri online platbe.. Pri nákupe nad 25€ darček.

Reklamačný poriadok

Čl. IX Reklamačný poriadok

1) Kupujúci je povinný  neodkladne ak k vade tovaru dôjde zaslať popis vady na tovare na reklamačnom formulári / viď. nižšie / a daňový doklad, ktorý obdržal pri preberaní tovaru alebo mu bol doručený na e-mailovú adresu, a to   na e-mail: info@mysticandbeauty.sk. Prípadne doklady možno osobne odovzdať na výdajnom mieste eshopu a to na M&B cosmetics, OC Centro Nitra, Akademická 1,949 01 Nitra.

2) Kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená, má právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. 

3) Reklamovať nie je možné použitý tovar so známkami zjavného bežného opotrebenia tovaru spôsobeného užívaním, prípadne  poškodený tovar z dôvodu neopatrného zaobchádzania s ním. Tovar nie je možné reklamovať ak bol poškodený prepravnou spoločnosťou, nakoľko kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať balenie aj tovar či nie je poškodený podľa Čl.IV bod 2).

4) Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný správne zabalený tovar / aby sa predišlo poškodeniu tovaru / zaslať na adresu predávajúceho: Mystic & Beauty, s.r.o., Jelenecká 26/264, 951 01 Štitáre, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli inak.

5) Po obdržaní tovaru zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie elektronicky. Reklamácia bude posúdená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia – prijatia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať  doklad bezodkladne elektronicky, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7) V prípade uznania reklamácie má kupujúci nárok na vrátenie nevyhnutných nákladov spojených s reklamovaním tovaru. Kupujúci má nárok na vrátenie peňazí za reklamovaný tovar rovnakým spôsobom ako za tovar zaplatil, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodnú inak.  

 

8) Alternatívne riešenie sporov :

spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Reklamačný formulár.pdf   

Reklamačný formulár.docx

 

V Štitároch 02.01.2021

Platné od: 02.01.2021, verzia: V4.0